Veelgestelde vragen

Kan men onbelast bijklussen voor een vereniging van mede-eigenaars?

Sinds 15 juli 2018 geldt er een nieuwe regeling, waardoor werknemers die minstens vier vijfden werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden, tot 6.130 euro per jaar mogen bijverdienen, zonder daarop belast te worden of sociale bijdragen te moeten betalen, zij het uiteraard onder bepaalde voorwaarden en enkel in drie gevallen.

Lees meer…

Op welke verhaalmogelijkheden kan de mede-eigenaar zich beroepen?

Wat de besluitvorming binnen de algemene vergadering betreft, beschikt de mede-eigenaar over drie verhaalmogelijkheden bij de vrederechter om op te komen tegen een beslissing, dan wel te reageren tegen het uitblijven van een beslissing. Wat houdt de verhaalmogelijkheid voorzien in artikel 577-9, § 2 BW in? Kan de syndicus op grond van artikel 577-9, § 2 BW een vordering instellen tot vernietiging van een beslissing van de algemene vergadering?

Lees meer…

Wie kan de functie van syndicus uitoefenen in een vereniging van mede-eigenaars?

Mede-eigenaars hebben niet enkel nood aan een orgaan dat beslissingen neemt, maar ook aan een orgaan dat deze beslissingen uitvoert en dagdagelijks instaat voor het beheer van de mede-eigendom. Het orgaan dat de beslissingen neemt, wordt gevormd door de algemene vergadering van mede-eigenaars. De syndicus vormt het executief orgaan dat de beslissingen van de algemene vergadering uitvoert. De vereniging van mede-eigenaars kan vrij zijn syndicus benoemen, maar moet er rekening mee houden dat niet iedereen tot syndicus kan worden benoemd.

Lees meer…

Wie kan het initiatief nemen om een algemene vergadering samen te roepen?

De algemene vergadering blijft het ultieme beslissingsorgaan binnen de vereniging van mede-eigenaars. Het is op de algemene vergadering dat de mede-eigenaars met elkaar overleggen en beslissingen nemen in het belang van de vereniging. Wie kan het initiatief nemen om de algemene vergadering samen te roepen?

Lees meer…

Wat zijn de regels inzake aanleg infrastructuur in gemene delen?

Bij de modernisering van de Wet op de Mede-Eigendom in 2018 heeft de wetgever bijzondere aandacht geschonken aan de kwestie van het aanleggen in de gemene delen van infrastructuur die noodzakelijk is voor moderne energie-, water- en telecommunicatievoorzieningen. Wat houdt deze nieuwigheid juist in?

Lees meer…

Welke rechter is bevoegd in geschillen met betrekking tot mede-eigendom?

Wie proces zegt, denkt onmiddellijk aan rechtbank. Rechtbank wordt dan meteen gelinkt aan langdurige en tijdrovende, vaak omslachtige procedures, met uiteraard kosten die nauwelijks te overzien zijn, lastige tegenstrevers of tegenpartijen, enz. Het blijft een gouden raad om in eerste instantie een regeling te zoeken via overleg en/of via professionele bemiddeling om tot een oplossing te komen en een procedure te vermijden. Maar als een procedure dan toch onvermijdbaar is, wie is dan de bevoegde rechter?

Lees meer…

Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de oprichting van een Raad van Mede-eigendom?

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen is de wetgever tot een praktische/werkbare oplossing gekomen. Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de oprichting van een Raad van Mede-eigendom?

Lees meer…

Mag een mede-eigenaar zijn advocaat meenemen naar de algemene vergadering?

In de praktijk wordt de syndicus vaak geconfronteerd met de situatie waarin een mede-eigenaar zich op de algemene vergadering wil laten vergezellen door een advocaat of een technisch deskundige. Maar mag dit wel wettelijk gezien? Met de hervorming van de wet in 2018 heeft de wetgever duidelijkheid geschapen in deze problematiek.

Lees meer…

Hoe zit het met de aansprakelijkheid indien de informatieverplichting bij de verkoop van een appartement niet wordt nageleefd?

Bij de verkoop van een appartement is de syndicus verplicht om voorafgaand aan (de precontractuele fase) én bij het sluiten van een koopovereenkomst (de contractuele fase) bepaalde informatie over de mede-eigendom mee te delen. Op die manier kan de koper met kennis van zaken over zijn aankoop beslissen en wordt komaf gemaakt met situaties waarin de koper geconfronteerd wordt met onvoorziene uitgaven ten behoeve van de mede-eigendom. Wat als de informatie uit artikel 577-11, § § 1 en 2 BW niet tijdig of onvolledig aan de nieuwe mede-eigenaar ter beschikking werd gesteld? Draagt de notaris of de syndicus enige aansprakelijkheid wanneer de informatie niet ter beschikking werd gesteld?

Lees meer…

Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de syndicusovereenkomst?

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Ook aan de syndicusovereenkomst werd gesleuteld om de transparantie nog te verhogen. Wat is er veranderd?

Lees meer…

Welke bijkomende mogelijkheden biedt de hervormde wet op de mede-eigendom in geval van betalingsachterstand van een mede-eigenaar?

Een groot knelpunt bij het beheer van appartementsgebouwen is de problematiek van wanbetalers en de invorderingsmogelijkheden voor de syndicus. Zeker wanneer we spreken over een mede-eigendom met een beperkt aantal kavels, kan het in gebreke blijven van één mede-eigenaar dramatische gevolgen hebben voor de overige mede-eigenaars die het tekort van de wanbetaler (tijdelijk) moeten ondervangen. Welke bijkomende mogelijkheden biedt de wet op de mede-eigendom van 18 juni 2018 in geval van betalingsachterstand van een mede-eigenaar?

Lees meer…

Moet een reservekapitaal verplicht worden aangelegd?

De hervormde wet op de mede-eigendom zorgt sinds 1 januari voor een aantal belangrijke wijzigingen op het werkveld. Een daarvan heeft betrekking tot het reservekapitaal. Moet een reservekapitaal voortaan verplicht worden aangelegd en kan hiervan afgeweken worden?

Lees meer…

Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de mogelijkheid van een vrijwillige afbraak en heropbouw van een appartementsgebouw?

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen is de wetgever tot een praktische/werkbare oplossing gekomen. Daarbij heeft men dit keer echt het principe gehuldigd van evolutie boven revolutie. Daarmee willen we niet gezegd hebben dat de wetswijziging geen veranderingen met een verregaande impact in zich heeft gehouden. Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 met betrekking tot de mogelijkheid van een vrijwillige afbraak en heropbouw van een appartementsgebouw?

Lees meer…

Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 aan de toepassing van de bepalingen inzake appartementsmede-eigendom?

Met de wetswijziging van 2018 heeft de wetgever opnieuw stappen gezet naar een transparantere en duidelijkere regeling met betrekking tot mede-eigendom. Voor verschillende problemen is de wetgever tot een praktische/werkbare oplossing gekomen. Daarbij heeft men dit keer echt het principe gehuldigd van evolutie boven revolutie. Daarmee willen we niet gezegd hebben dat de wetswijziging geen veranderingen met een verregaande impact in zich heeft gehouden. Wat wijzigt de wet van 18 juni 2018 aan de toepassing van de bepalingen inzake appartementsmede-eigendom?

Lees meer…

Wat als een mede-eigenaar onder collectieve schuldbemiddeling wordt geplaatst?

Stel dat we als syndicus een schrijven krijgen waaruit blijkt dat één van de mede-eigenaars van een gebouw, waarvan Immo D’Hondt Beheer is aangesteld als syndicus, onder collectieve schuldbemiddeling werd geplaatst. Wat doen we als syndicus in zo’n geval?

Lees meer…

Niet gevonden wat u zocht?

Stel ons gerust uw vraag via onderstaand formulier.

Stel uw vraag